Generelt
Hvad er Commissioning? Begrebet benyttet i Cx-processen Faseoversigt over Cx-processen Historien ordet commissioning
Regler og certificeringer
Standarder og vejledninger Bæredygtigheds-certificeringer Certificeret i commissioning
Økonomi
Hvad koster commissioning? Cost-benefit: Kan det betale sig?
Cx aktiviteter
Commissioning kravene Commissioning loggen Commissioning teamet og organisering Commissioning planen Commissioning rapporten Projektbasis dokumentet Driftsorienteret granskning Fasegodkendelser og acceptdokument Systemmanualen og dokumentation Undervisning af driftspersonalet Krav til rådgiverens deltagelse Maskindirektivet og -sikkerhed
Test
Commissioning testoversigten Commissioning test Funktionsafprøvning jf. BR18 Systemtest jf. Bygningsreglementet
Kontrakter
Brug af Cx i byggeprojektets kontrakt Kontrakt med en Cx-leder Cx-kontrakt med rådgiver og entreprenør
Værktøjer
CxPlanner: Software til commissioning Bog: Guide til commissioning i praksis
Links
Links og viden

BR18 Brandteknisk
test af systemer

I tilfælde af brand skal de brandtekniske installationer virke sammen, så de sikrer, at branden ikke spreder sig.

Hvad BR18 Brandteknisk Systemtest?

BR18 har krav om systemintegrationstest (omtales fremadrettet som SIT) af de brandtekniske installationer. Denne test skal integreres med Commissioning processen og koordineres med de Commissioning specifikke SIT-test, så det sikres, at der ikke udføres dobbeltarbejde.

SIT-testen er et vigtigt redskab i Commissioning processen, da det er ved denne test, at funktionaliteten på tværs af installationer og systemer bliver verificeret. SIT-testen omfatter flere forskellige installationer og anlæg og kan først udføres, når alle involverede installationer og anlæg hver især er testet fagvis og godkendt.

Krav om udførelse af systemintegrationstest i BR18

Bygningsreglementet BR10 indførte specifikt krav om SIT-test af de brandtekniske installationer. I den nyeste version af Bygningsreglement, BR18, er kravet til SIT-testen uddybet med en ekstra sætning i stk. 2:

§ 136
Hvor flere brandtekniske installationer skal virke sammen, skal der før ibrugtagning foretages systemintegrationstest, der viser, at det sammenhængende system af installationer har den ønskede funktion.

Stk. 2. Systemintegrationstest udføres efter Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer eller på anden måde, som på tilsvarende vis dokumenterer, at de brandtekniske installationer fungerer efter hensigten.

BR18 henviser i stk. 2 til “Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer” for vejledning til udførelsen af testen. Dette dokument er dog ikke udgivet endnu, man er derfor nødt til at forholde sig til, at testen skal udføres jævnfør den sidste del af stk. 2:

“... eller på anden måde, som på tilsvarende vis dokumenterer, at de brandtekniske installationer fungerer efter hensigten."

Kombinationen af BR18 og DS3090

Den Danske Standard for Commissioning, DS3090, stiller også krav til, at der udføres en SIT-test. Kravet til SIT-testen er angivet i afsnit 9.2.5.3 og beskriver SIT-test som:

SIT-test, der tester på tværs af entrepriser og leverancer, ledes som udgangspunkt af commissioning-organisationen med deltagelse af alle involverede parter.

Udover kravet til SIT-testen har DS3090 et specifikt krav til, at Commissioning Teamet skal teste brandventilation jf. afsnit 9.2.4. Brandventilationen er kategoriseret som en brandteknisk installation og skal indgå i SIT-test af de brandtekniske installationer.
Flere installationer, som er omfattet af test i DS3090, har både direkte og indirekte interaktion med de brandtekniske installationer, fx ventilationsanlæg med brandspjæld.

Kravet til SIT-test i BR18 er et ultimativt krav, som skal opfyldes før et byggeri må ibrugtages. Commissioning processen kan derfor drage fordel af, at de involverede parter i byggesagen allerede er forpligtet til at deltage i en SIT-test.

Eksempel på grænsefladerne i en SIT-test

Hvis et ventilationsanlæg med brandspjæld er koblet sammen med bygningens Automatisk Brand Alarmering (ABA) system, bliver der sendt et signal fra ABA-centralen til ventilationsanlægget, når en ABA-detektor detekterer en brand. Herefter skal ventilationsanlæg ændre status til ”brandtilstand”. I denne tilstand skal ventilationsanlægget stoppe og brandspjældene lukke.

Selvom det kun er ét signal, der skal transporteres fra ABA-centralen til ventilationsanlægget, indeholder dette eksempel 5 grænseflader på tværs af entrepriser. Signalet skal nemlig igennem nedenstående 5 punkter:

 • ABA-detektor (detekterer branden og sender signal)
 • ABA-central (modtager signal om brand og sender signal)
 • BMS (modtager og sender signal)
 • Ventilationsanlæg (modtager signal)
 • Brandspjæld (modtager signal)
BR18 systemtest simpel


Eksemplet ovenfor kan udvides med yderligere anlæg, hvis der for eksempel også er inkluderet varsling:

BR system test

Brandteknisk systemintegrationstest

Når “Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer” ikke er udgivet, skal Commissioning Teamet udarbejde testmateriale, som dokumenterer, at de brandtekniske installationer fungerer efter hensigten.

Testmaterialet kan tage udgangspunkt i “DBI Retningslinie 006 sammenkoblede brandsikringsanlæg” (fremadrettet omtalt R006), som allerede beskriver krav og struktur til en systemintegrationstest.

R006 sætter krav til 2 dokumenter ifm. en SIT-test:
 • Brandmatrix
 • Styringsmatrix
DS3090 sætter krav til 2 dokumenter ifm. en SIT-test:
 • Testparadigme
 • Testrapport

R006 Brandmatrix

Dette dokument indeholder oplysninger om hvilke brandtekniske installationer, der indgår i SIT-testen og de brandtekniske installationers funktionsmæssige sammenhæng. Cx Kravene skal kræve, at brandmatrixen er en del af brandstrategien, samt at den er en del af udbudsprojektet.

Der kan ikke ændres i brandmatrixen, uden at de brandtekniske installationers funktionsmæssige sammenhæng revurderes. Brandmatrixen er en del af den brandtekniske dokumentation.

R006 Styringsmatrix

Styringsmatrixen skal udarbejdes af installatøren, som er ansvarlig for det styrende anlæg. Dette kunne være ABA-installatøren, hvis dette er det styrende anlæg mod de andre brandtekniske installationer.

Dokumentet skal angive hvilke detektorer/grupper/områder, som aktiverer de andre brandtekniske installationer. Cx Kravene skal sætte krav til form, struktor og indholdet i styringsmatrixen.

Commissioning testparadigme og -rapport

Der skal udarbejdes et Commissioning testparadigme, som detaljeret beskriver proceduren for SIT-testen og kortlægger de forskellige testscenarier. Ved brandtekniske installationer skal alle scenarier tests, da en fejl kan medføre alvorlige følger.

Brandtekniske installation omfattet af SIT

Følgende installationer skal som minimum indgå i SIT i henhold til R006:

 • ABA-anlæg
 • AVS-anlæg
 • AVA-anlæg
 • ABV-anlæg
 • ARS-anlæg
 • OTV-anlæg
 • Brandmandselevatorer
 • Brandmandspaneler

R006 inkluderer ikke specifikke krav til nedenstående elementer, som derfor bør indgå i Cx Kravene:

 • Rulletrapper
 • Elevatorer
 • Stop af komfortventilation
 • Brandspjæld

Commissioning processen og SIT-testen

Kravet til SIT-testen i BR18 er ufravigeligt, Cx Teamet bør derfor indarbejde kravet i den planlagte Commissioning proces. Ansvaret for udførelsen og koordineringen af SIT-testen skal tilpasses den aktuelle sag, men Cx Teamet skal indarbejde den i testplanlægningen og benytte dens resultater til verificering.

Hvis bygherren har aktiveret R006, skal Cx Teamet sikre, at de har mulighed for at påvirke testparadigmet og deltage i testen, da Commissioning ikke er nævnt i R006. Cx Teamet skal koordinere de Cx specifikke SIT-test af brandtekniske installationer med resten af projektet, så det sikres, at der ikke udføres dobbelt arbejde/overlappende SIT-test.