Generelt
Hvad er Commissioning? Begrebet benyttet i Cx-processen Faseoversigt over Cx-processen Historien ordet commissioning
Regler og certificeringer
Standarder og vejledninger Bæredygtigheds-certificeringer Certificeret i commissioning
Økonomi
Hvad koster commissioning? Cost-benefit: Kan det betale sig?
Cx aktiviteter
Commissioning kravene Commissioning loggen Commissioning teamet og organisering Commissioning planen Commissioning rapporten Projektbasis dokumentet Driftsorienteret granskning Fasegodkendelser og acceptdokument Systemmanualen og dokumentation Undervisning af driftspersonalet Krav til rådgiverens deltagelse Maskindirektivet og -sikkerhed
Test
Commissioning testoversigten Commissioning test Funktionsafprøvning jf. BR18 Systemtest jf. Bygningsreglementet
Kontrakter
Brug af Cx i byggeprojektets kontrakt Kontrakt med en Cx-leder Cx-kontrakt med rådgiver og entreprenør
Værktøjer
CxPlanner: Software til commissioning Bog: Guide til commissioning i praksis
Links
Links og viden

Maskindirektivet
og maskinsikkerhed

Sikkerheden ved og brugen af maskiner bør også kontrolleres i commissioning processen.

Hvorfor er maskinsikkerhed vigtigt i commissioning?

I Commissioning-processen skal vi sikre, at maskinanlæggenes funktioner virker jævnfør Commissioning kravene. Det ligger derfor lige for, at vi I samme omgang også verificerer maskinanlæggenes sikkerhedsmæssige aspekter.

Bygherren kan i Cx kravene have specificeret krav til maskinsikkerheden, men udover disse vil Maskindirektivet i (næsten) alle tilfælde også være gældende. Maskindirektivet indeholder konkrete verificerbare punkter, som nemt kan inkluderes i Commissioning processen.

Den generelle verificering af maskinanlægs sikkerhed og Maskindirektivet, er ikke en standard aktivitet i Commissioning. Den kan derfor hverken findes i DS3090 eller ASHRAE G0.

Maskindirektivet

Maskiner der sælges eller ibrugtages i EU's medlemsstater skal opfylde kravene i Maskindirektivet. En maskine defineres ifølge Maskindirektivet som:

"en række indbyrdes forbundne dele eller anordninger, hvoraf mindst en er bevægelig ... "

Maskinanlæg indbefatter blandt andet ventilationsanlæg og mekaniske skydedøre.

Maskiner, som er produceret i overensstemmelse med Maskindirektivet, mærkes med et CE symbol. Dette er dog kun producenten bekræftelse på, at maskinen overholder Maskindirektivet. Det er kun i omegnen af 5% af maskinerne, som er CE-mærket, der er kontrolleret for overholdelse af Maskindirektivet af en tredje part.

Maskindirektivet blev første gang udgivet i 1995. Den seneste version af Maskindirektivet er fra 2006 - download den seneste version her.

Dette blogindlæg indeholder flere udklip fra Maskindirektivet, som du kan benytte til en tjekliste, når du skal kontrollere maskinanlægget.

Indhold

Commissioning og Maskindirektivet

Før en maskine må tages i brug, skal det sikres, at den overholder Maskindirektivet. Det er derfor oplagt, at benytte Commissioning processens værktøjer til at verificere dette. For selvom et maskinanlæg er testet i Cx-regi og fundet styringsmæssigt OK, skal maskinanlægget stadig overholde Maskindirektivet.

Det er forskelligt, hvordan bygherrer vælger at kontrollere, at Maskindirektivet er overholdt. Der er dog mange synergier i kravene fra Maskindirektivet og kravene i Commissioning processen (fx DS3090). Maskindirektivet har krav til drifts og vedligeholdelsesdokumentationen, monteringen, sikkerhedsmæssige funktioner og meget mere.

Synergier til Commissioning verificeringer

 • Cx krav => Krav CE-mærkning, overensstemmelseserklæring og risikovurdering
 • Cx gransking => Kontrol af maskinopbygningen
 • Cx tilsyn => Førstegangsinspektioner af montage
 • Cx test => Verificering af sikkerhedsmæssige funktioner

Cx værktøj til kontrol af maskindirektivet

Hvis du har brug en tjeklister og struktur til at kontrollere Maskindirektivet i din Cx proces, kan CxPlanners maskinsikkerheds-modul benyttes. Modulet er gratis og indeholder alle de basale kontroltjek for at sikre CE-mærkningen og overensstemmelseserklæringen.

CE mærkning

CE mærkningen følges af det tekniske dossier, som indeholder maskinanlæggets dokumentation. Maskindirektivets overordnede krav til det tekniske dossier kan findes i Maskindirektivet Bilag VII del A (side 48). Udover de specifikke krav til dokumentationen er der også krav til, at det tekniske dossier skal være til rådighed i mindst 10 år efter maskinens fremstillingsdato.

CE-mærkningskrav - Bilag VII del A punkt 1:
 • en samlet beskrivelse af maskinen
 • en samlet plan over maskinen og tegninger/diagrammer for styringskredsløbene samt de relevante beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for at forstå, hvordan maskinen virker
 • detaljerede og komplette tegninger/diagrammer, eventuelt ledsaget af beregningsbilag, forsøgsresultater, attester osv., der gør det muligt at kontrollere, at maskinen er i overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav
 • dokumentation for risikovurdering med påvisning af den fulgte fremgangsmåde, inkl. i) en liste over de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der finder anvendelse på maskinen ii) beskrivelsen af de beskyttelsesforanstaltninger, der gennemføres for at fjerne kendte farer eller begrænse risici og eventuelt angivelse af, hvilke risici der stadig er forbundet med brug af maskinen
 • de standarder og andre tekniske specifikationer, der er blevet benyttet, med angivelse af, hvilke væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav disse standarder opfylder
 • enhver teknisk rapport, som indeholder resultaterne af de afprøvninger, som er blevet foretaget, enten af fabrikanten selv eller af et organ, som fabrikanten eller dennes repræsentant har valgt
 • et eksemplar af brugsanvisningen for maskinen
 • når det er relevant, inkorporeringserklæringen for inkluderede delmaskiner og relevant monteringsvejledning for disse
 • når det er relevant, kopier af EF-overensstemmelseserklæringen for maskiner eller andre produkter, der er inkorporeret i maskinerne
 • en kopi af EFoverensstemmelseserklæringen

Brugsanvisningen

Kravene til brugsanvisningen i Maskindirektivet er i den tunge ende, hvilket betyder, at der er strenge krav til indholdet i forhold til, hvad mange leverandører leverer. Maskindirektivets krav til brugsanvisningen er oplistet i afsnit 1.7.4 og dertilhørende underpunkter.

Brugsanvisningskrav - Afsnit 1.7.4.2:
 • a) fabrikantens og dennes repræsentants firmanavn og fulde adresse
 • b) maskinens betegnelse, som anført på selve maskinen, bortset fra serienummeret (jf. punkt 1.7.3.)
 • c) EF-overensstemmelseserklæringen eller et dokument, der angiver indholdet af EF-overensstemmelseserklæringen og maskinens karakteristika, men ikke nødvendigvis serienummeret og underskriften
 • d) en generel beskrivelse af maskinen
 • e) tegninger, diagrammer, beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for brug, vedligeholdelse og reparation af maskinen og for at kontrollere, om den fungerer korrekt
 • f) en beskrivelse af den eller de arbejdspladser, hvor operatørerne kan forventes at befinde sig
 • g) en beskrivelse af maskinens tilsigtede brug
 • h) advarsler om måder, som maskinen ikke må anvendes på, men som erfaringen viser kan forekomme
 • i) instruktioner for montering, opstilling og tilslutning, herunder tegninger, diagrammer og fastgørelsesanordninger, og angivelse af den ramme eller installation, som maskinen skal monteres på
 • j) instruktioner vedrørende installation og montage med henblik på at mindske støj og vibrationer
 • k) instruktioner for levering til brug og brug af maskinen og om nødvendigt instruktioner for oplæring afoperatørerne
 • l) oplysninger om resterende risici, der fortsat består uanset de indbyggede foranstaltninger til sikker udformning, beskyttelsesforanstaltninger og supplerende beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet
 • m) instruktioner om de beskyttelsesforanstaltninger, brugeren skal træffe, herunder, hvor det er relevant, de personlige værnemidler, der skal stilles til rådighed
 • n) de vigtigste kendetegn for værktøjer, der kan monteres på maskinen
 • o) de vilkår, på hvilke maskinerne opfylder kravet om stabilitet under anvendelse, transport, montering, demontering, ude af brug, under afprøvninger eller i tilfælde af forudsigelige svigt
 • p) instruktioner for, hvordan transport, håndtering og opbevaring kan ske på en sikker måde, ved angivelse af maskinens og dens forskellige deles masse, når de jævnligt skal transporteres adskilt
 • q) fremgangsmåden ved uheld eller svigt. Hvis der vil kunne indtræde blokering, skal det fremgå, hvilken fremgangsmåde der skal anvendes, så ny igangsætning kan ske uden fare
 • r) angivelse af, hvilke justerings- og vedligeholdelsesoperationer der skal udføres af brugeren, samt hvilke forebyggende vedligeholdelsesforanstaltninger der skal overholdes
 • s) instruktioner om, hvordan justering og vedligeholdelse kan udføres på en sikker måde, herunder hvilke beskyttelsesforanstaltninger der skal træffes under disse operationer
 • t) specifikationer for de reservedele, der skal benyttes, når de berører operatørernes sikkerhed og sundhed
 • u) oplysninger om luftbåren støj hvis en maskine kan udsende ikke-ioniserende stråler, der kan være til fare for personer, især personer med aktivt eller ikke-aktivt implantabelt medicinsk udstyr, oplysninger om den udsendte stråling, som operatøren og andre udsatte personer udsættes for.

Overensstemmelseserklæringen

En overensstemmelseserklæring skal indeholde henvisninger til de direktiver, harmoniserede standarder og standarder, som produktet overholder. Fx bør en overensstemmelseserklæring for en automatisk skydedør henvise til Maskindirektivet (grundet det er en maskine) og EN 16005 Automatiske døre – Sikkerhed ved brug – Krav og prøvningsmetoder. Vær særlig opmærksom på, at der ved henvisningen er angivet direktivet eller standardens årstal, så det sikres, at det er den nyeste gældende, der er benyttet.

Du skal ligeledes sikre, at det ikke er en inkorporeringserklæring, men en rigtig overensstemmelseserklæring. En inkorporeringserklæring er en erklæring, som udarbejdes af fabrikanten for del-maskiner - altså ikke en erklæring for det samlede maskinanlæg.

Overensstemmelseserklæringen - Bilag II 1. A:
 • 1. fabrikantens firmanavn og fulde adresse og eventuelt dennes repræsentants navn og adresse
 • 2. navn og adresse på den person, der har bemyndigelse til at udarbejde det tekniske dossier, og som skal være etableret i Fællesskabet
 • 3. beskrivelse og identifikation af maskinen, herunder generisk betegnelse, funktion, model, type, serienummer og handelsbetegnelse
 • 4. et afsnit, hvori det udtrykkeligt erklæres, at maskinen opfylder alle relevante bestemmelser i dette direktiv og, når det er relevant, et lignende afsnit, hvori der erklæres overensstemmelse med andre direktiver og/eller relevante bestemmelser, som maskinen opfylder. Disse henvisninger skal være til de tekster, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende
 • 5. når det er relevant, navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, som udførte den i bilag IX omhandlede EF-typeafprøvning, og nummeret på EF-typeafprøvningsattesten
 • 6. når det er relevant, navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, som har attesteret den i bilag X nævnte fulde kvalitetssikring
 • 7. når det er relevant, en henvisning til de anvendte harmoniserede standarder, jf. artikel 7, stk. 2
 • 8. når det er relevant, en henvisning til andre anvendte tekniske standarder og specifikationer
 • 9. sted og dato for erklæringen
 • 10. den persons identitet og underskrift, som har bemyndigelse til at udarbejde erklæringen på vegne af fabrikanten eller dennes repræsentant.

Risikovurdering

I Maskindirektivet Bilag VII A. er det beskrevet i punkt 1.a afsnit 4, at det tekniske dossier skal inkludere en risikovurdering. En risikovurdering er et dokument, som beskriver hvordan maskinens forskellige risici er håndteret.

Hvis maskinanlægget er en mekanisk skydedør, vil overensstemmelseserklæringen ofte henvise til EN 16005, som indeholder afstandskrav for at undgå klemningsfare. Risikovurderingen vil i dette tilfælde blandt andet omhandle, hvordan risikoen for klemningsfare er håndteret - fx ved montering af afskærmningslister.

Det er ikke et krav, at maskinbyggeren skal udlevere risikovurderingen. Det anbefales derfor, at dette gøres klart i kontrakten med maskinbyggeren.

Risikovurderinger udformes i forskellige detaljeringsniveauer, for rulletrapper vil den indeholder risikovurderingen af den interne PLC styring og elektronikkomponenter. Denne del af risikovurderingen ønsker maskinbyggeren ofte ikke at dele, da den kan indeholde forretningshemmeligheder. Kravet til udlevering af riskovurderingen i kontraktmaterialet, skal derfor tilpasses det ønskede niveau.

Maskinbyggeren

Der skal altid i kontraktmaterialet specificeres, hvem der er maskinbyggeren for det samlede anlæg. Hvis dette ikke angives, kan der være risiko for, at bygherren bliver det, hvis ikke "ydelsen" tilkøbes.

I mange tilfælde angives BMS-entreprenøren som maskinbygger, da denne har det overordnede styringsansvar mellem de forskellige del-maskiner, der sammenbygges.