Generelt
Hvad er Commissioning? Begrebet benyttet i Cx-processen Faseoversigt over Cx-processen Historien ordet commissioning
Regler og certificeringer
Standarder og vejledninger Bæredygtigheds-certificeringer Certificeret i commissioning
Økonomi
Hvad koster commissioning? Cost-benefit: Kan det betale sig?
Cx aktiviteter
Commissioning kravene Commissioning loggen Commissioning teamet og organisering Commissioning planen Commissioning rapporten Projektbasis dokumentet Driftsorienteret granskning Fasegodkendelser og acceptdokument Systemmanualen og dokumentation Undervisning af driftspersonalet Krav til rådgiverens deltagelse Maskindirektivet og -sikkerhed
Test
Commissioning testoversigten Commissioning test Funktionsafprøvning jf. BR18 Systemtest jf. Bygningsreglementet
Kontrakter
Brug af Cx i byggeprojektets kontrakt Kontrakt med en Cx-leder Cx-kontrakt med rådgiver og entreprenør
Værktøjer
CxPlanner: Software til commissioning Bog: Guide til commissioning i praksis
Links
Links og viden

Cost-benefit:
Kan det betale sig at bruge Cx?

Flere studier viser en klar økonomisk fordel ved at benytte commissioning.

Cost-benefit af Commissioning

Cost-benefit er en beregningsmetode til at vurdere, om et CxP kan betale sig. Omkostningerne til Cx sammenholdes med besparelserne fra CxP.

Cost-benefit analyser viser, at brugen af Commissioning er en økonomisk fordel for bygherren, selvom den er en ekstra ydelse, som bygherren skal tilkøbe.

Der er flere danske og udenlandske cost-benefit analyser, som alle dokumenterer, at de besparelser, Commissioning medfører, overstiger prisen for at tilkøbe Commissioning processen. Disse analyser tager primært udgangspunkt i bygherrens direkte besparelser, men ofte oplever bygherren flere indirekte besparelser. Dette kan være bedre indeklima, overholdelse af tidsterminer og hurtigere indflytning i og ibrugtagning af byggeriet.

Udover bygherrens besparelser kan rådgiveren og entreprenøren også ofte konstatere besparelser, hvilket udmønter sig i færre fejl og mangler ved aflevering, færre fejl og misforståelser på tværs af grænseflader og konkret dokumentation af, at bygherrens krav er overholdt.

Cx Wiki har samlet en række af de anerkendte cost-benefit-analyse, som du kan download på siden med links under cost-benefit.

Læs mere om

Dansk cost-benefit analyse af Commissioning (Rúnar Örn Ágústsson 2010)

De fleste studier over cost-benefit af Commissioning er fra USA, i Danmark kun er foretaget ét studie af de økonomiske fordele ved Commissioning i Danmark (Rúnar Örn Ágústsson 2010).

De amerikanske studier har vist, at Commissioning hjælper til at reducere energiforbrug og antal af fejl (Mills E 2009). Tilbagebetalingstiden af Commissioning i USA for nybyggeri er 4,1 år, mens den er 1,1 år for eksisterende byggeri. Det er vanskeligt at sammenligne mellem danske og amerikanske studier, idet der er betydelig forskel i både klima og energipriser.

I det danske studie af Rúnar Örn Ágústsson 2010 over brugen af Commissioning på et dansk butikscenter viste det, at energiforbruget blev reduceret med 41 % ved brugen af Commissioning.

Besparelser

Survey statistics

Electrical savings

Hot water savings

Water savings

Cost Effectiveness of Commercial Building Commissioning (2018)

E. Mills foretog i 2009 en større meta-analyse over Commissioning projekter. Denne analyse har Building Commissioning Association og Lawrence Berkeley National Laboratory opdateret med ny data - download den opdaterede analyse her.

Den opdaterede analyse omfatter både nybyggeri (New Construction Commissioning - NCCx) og eksisterende byggeri (EBCx). Illustrationen nedenfor viser udviklingen i omfanget af byggerier i analysegrundlaget.

Survey statistics

Analysen er blandt andet baseret på en spørgeskemaundersøgelse, hvor de adspurgte skulle beskrive deres bevæggrunde for at benytte Commissioning, og hvordan Commissioning har bidraget med værdi til dem.

Det statiske udtræk viser, at der udover de energimæssige fordele, opleves mange forskellige benefits. Illustrationen nedenfor viser de forskellige fordele - særligt overholdelse af projekttidsplanen og forbedret indeklima.

Non energy benefits

Medianværdien af den simple tilbagebetalingstid for Commissioning af eksisterende byggeri er 2,2 år. Medianværdien for udgiften til Commissioning per m2 er 18,5 DKK

Payback time

Meta-analyse over Commissioning projekter i USA (E. Mills 2009)

E. Mills har publiceret to amerikanske studier (2004 og 2009), hvor specielt studiet i 2009 er meget stort og omfangsrigt (”Bulding Commissioning, A Golden Opportunity for Reducing Energy Costs and Greenhouse Gas Emissions”) indeholdende cost-benefit-analyser og tilbagebetalings-analyser.

Studiet indeholder en meta-analyse bestående af 409 Commissioning projekter som omfatter 82 nybyggerier og 561 eksisterende bygninger.

Datagrundlag

Undersøgelsen bygger på data fra over 600 bygninger, hvoraf der foreligger valide sammenligningsdata for energiforbruget i 170 af bygningerne.

Heraf er de 7 nybyggerier med brug af Commissioning lige fra startfasen. De 163 øvrige bygninger er evalueret i forbindelse med brug af Commissioning ved renovation og forbedring.


Energibesparelser

I illustrationen ses medianværdien for energibesparelse for de 7 nybyggerier at være 13 %.
Renovation og forbedring af de eksisterende bygninger medførte en forbedring på 16 % i forhold til det tidligere energiforbrug.

Commissioning medførte energibesparelse på over 30 % hos 25 % af bygninger, hvad enten Commissioning var brugt fra starten eller ved renovation o.l.

Illustrationen viser energybesparelsen vises i % og stammer fra E. Mills.

E. Mills energy savings


Tilbagebetalingstiden

I figur illustrationen ses medianværdien af tilbagebetalingstid af udgifterne til Commissioning for nybyggeri at være 4,2 år og for eksisterende bygninger at være 1,1 år.

Projekternes besparelser tilpasses til også at omfatte ikke-energirelaterede fordele med positive eller negative påvirkning på performance.

Tilbagebetalingstiden af Commissioning var for 25 % af nybyggerierne på under 0,4 år, mens tilbagebetalingstiden af Commissioning for 25 % af de eksisterende bygninger var på under 1,8 år.

Illustrationen viser energybesparelsen vises i % og stammer fra E. Mills.

E. Mills payback time

Ikke energirelaterede fordele

Udover energibesparelser og deraf følgende økonomiske fordele ved Commissioning er der mange sekundære fordele, som ikke er energirelaterede, fx forbedret indeklima og forlænget levetid på teknisk udstyr.

Fra det amerikanske studie ses i illustrationen nedenfor hvilke fordele, som følge af Commissioning processen, der kunne observeres i 332 projekter.

Y-aksen viser omfanget af projekter i %, hvor 100% angiver 332 projekter. X-aksen indeholder de sekundære fordele, som blev observeret.

E. Mills payback time

Beregningsmetoder

Der er ikke en defineret eller anerkendt metode til, hvordan cost-benefit-analyser over Commissioning processen udføres endnu. Flere danske firmaer, som arbejder med Commissioning, og den danske Cx ERFA arbejder at udarbejde standardiserede metoder.

Der benyttes ofte 2 forskellige metoder: økonomiske kalkulation af enkelte observationer og beregning af sparede ressourceforbrug.

Beregning af observation

Denne metode tager udgangspunkt i en enkelt observation (fejl), som er blevet rettet efter, at Cx Teamet har fundet den.

Metoden vil altid inkludere en usikkerhed, da det er uklart, om andre projektaktører alligevel ville have fundet, dog på et senere tidspunkt. Beregning bør derfor inkludere en eller flere usikkerhedsparametre, eventuelt en procentvis nedskrivelse af værdien, ved hver af de situationer, hvor en anden part kunne opdage fejlen.

Beregningsparametrene vil ofte inkludere:

  • Tidspunktet: Dette har betydning for, hvor meget det koster at udbedre fejlen
  • Direkte omkostninger til udbedring
  • Indirekte omkostninger til udbedring
  • Direkte medførte omkostninger (højere energiforbrug mv.)
  • Indirekte medførte omkostninger (dårligere indeklima/produktivitet)
  • Usikkerhedsparametre

Sparede ressourcetimer

Commissioning medfører ofte en mere effektiv projektproces og minimerer antallet af fx re-test. Dette gør, at projektets deltagere skal bruge mindre tid på projektet.

De sparede ressourcetimer kan beregnes over interne aktører (Cx Team, bygherre, driftsorganisation) og/eller eksterne aktører (rådgivere og entreprenører).

Beregningselementer vil ofte være:

  • Koordinering
  • Test
  • Dokumentation

Eksempel

Der er indkaldt til systemintegrationstest af brandtekniske installationer, men Cx Teamet har via kontrol af forudsætninger opdaget, at testen ikke vil kunne lykkes med et tilfredstillende resultat.

Ved at aflyse testen spares alle de timer, som testdeltagerne eller skulle have brugt. Hvis testen var blevet foretaget - og havde fejlet - ville en re-test være krævet, hvilket dermed ville have medført, at testdeltagerne endnu en gang skulle bruge timer.