Organisering


Commissioning organisationen består af de parter i byggesagen, der er involveret i Commissioning processen. Organisationen er dynamisk og skal løbende tilpasses. Fx kan den udførende part først blive en del af organisationen, når denne er valgt til at udføre projektet.


Habilitet

Commissioning lederen må ikke være involveret i projekteringen eller udførelsen af byggeriet. Hvis Commissioning lederen arbejder for det samme firma, som er projekterende eller udførende, skal Commissioning lederens habilitet beskrives og godkendes af bygherren. Dette er med til at sikre, at bygherrens interesser bliver loyalt varetaget, samt at alle problemstillinger bliver objektivt belyst uanset, hvem eller hvad der er årsag til dem.


Projektorganisationen

Det ændrer umiddelbart ikke ved Commissioning organisationen om byggeriet udføres som en totalentreprise, hovedentreprise, fagentreprise, etc. Uanset hvilken konstellation der anvendes, skal det sikres, at alle involverede er kontraktligt forpligtet til at deltage i Commissioning processen.

Ved udformning af projektorganisationen er der en risiko for, at Commissioning aktørerne bliver glemt – eller mister deres prokura. Som regel er det ikke i ond tro, at Commissioning aktørerne nedprioriteres i organisationsdiagrammet, blot uvidenhed omkring deres ansvar og rolle. Det er derfor vigtigt, at de Commissioning ansvarlige yder den fornødne support ved udarbejdelsen af organisationsdiagrammet.


Beslutningstageren

Det er bygherren, der tager beslutninger relateret til økonomi og tid igennem hele projektet. Det er en fordel, at bygherren eller dennes repræsentant deltager aktivt i Commissioning organisationen, således at beslutninger og valg relateret til Commissioning processen, kan foretages uden forsinkelser pga. ekstra beslutningsprocesser.


Commissioning og projektering

Commissioning rådgiveren må ikke foretage projektering og derved få et projekteringsansvar. Alle projekteringsbeslutninger skal varetages af de projekterende. Commissioning teamet kan påvirke projekteringsløsninger, men den endelige projektering af løsninger skal foretages af de projekterende.


Kommunikationsflow

Hvem kommunikerer med hvem? Hvem har ansvaret? Ansvar og leverancer skal være helt klare – her både for hvad der forventes af bygherren, men lige så meget i forholdt til rådgiveren og entreprenøren.

Disse grænseflader bliver ofte beskrevet med tekst, men en stor fordel kan være at visualisere dette workflow. En visuel illustration er ofte hurtigere at formidle og forstå.

BPMN (flowchart)

Ved implementering af Commissioning processen i større virksomheder, vil en fuldstændig afdækning af projektprocessen, fx ved illustrering med BPMN give stor værdi, da dette flowsprog giver en frihed til nemt at illustrere kommunikationslinjer såvel som aktiviteter og leverancer.

Hvis grundlæggende kommunikationslinjer og ansvarsforhold ikke er klarlagt, vil det forhindre det ønskede arbejdsflow i Cx processen – såvel som i hele byggesagen.

Eksempler på flowafdækning ses nedenfor. Hver af “kasserne” repræsenterer en aktivitet eller leverance. Hvis de forskellige aktører ønsker at vide mere omkring de enkelte aktiviteter, kan der dobbeltklikkes på dem, hvorefter de specifikke ansvars- og leveranceforhold er detaljeret beskrevet.

BPMN eksempel 1
BPMN eksempel 2

Eksempler

Nedenstående download indeholder eksempler på hvorledes Commissioning organisationen kan illustreres ved en hovedentreprise, totalentreprise og fagentreprise.

Download eksempler

Hovedentreprise


Totalentreprise