Cx kravene


Commissioning kravene er bygherrens ufravigelige krav til byggeriet og grundstenen i Commissioning processen. Det er de krav, som Commissioning processen skal verificere er overholdt igennem hele projektet. Commissioning kravene er derfor en forudsætning for, at en Commissioning proces kan gennemføres.


Udarbejdelse af Cx kravene

Commissioning kravene udarbejdes i samarbejde med bygherren og dennes driftorganisation. Hvis bygherren ikke har ressourcerne eller kompetencerne til dette, kan CxA facilitere udarbejdelsen af kravene, hvorefter disse skal godkendes af bygherren. Det er vigtigt, at bygherren godkender og har ejerskab af kravene.

Kravene skal udarbejdes helt i starten af projektet – dvs. i programfasen – således at de indgår i udbudsmateriale, byggeprogram, mv., som en fast del af projektet.

Bygherre standarder

En del bygherrer har dokumenter indeholdende deres generelle krav til byggerier og drift, såkaldte bygherre-standarder. Bygherre-standarder danner et rigtig et godt grundlag for Commissioning kravene, hvis de ikke ligefrem kan udgøre dem. Hvis bygherren ikke er i besiddelse af bygherre-standarder, bør det af hensyn til bygherren afdækkes, om de Commissioning krav der udarbejdes, vil kunne udgøre en fremtidig bygherre-standard.


Målbare krav

Commissioning kravene kan som udgangspunkt ikke baseres på et almindeligt byggeprogram, da dette ofte ikke i tilstrækkeligt omfang indeholder målbare og funktionsbaserede krav. Byggeprogrammer til industri, kan i nogle tilfælde udgøre Cx kravene, da disse oftere indeholder flere tekniske funktionskrav, der kan verificeres.

Hvis bygherren kræver, at byggeprogrammet skal ligge til grund for Cx kravene, bør alle tekniske funktionskrav specificeres i overensstemmelse hermed.

En ufravigelig regel er, at hvis kravet ikke kan verificeres/beskrives specifikt, fx hvis det er ”dejligt indeklima”, ”flotte vægge”, ”godt energiforbrug”, er det ikke et Commissioning krav.

Alle krav skal kunne verificeres!


Kravsdokumentet

Kravene skal opstilles på sådan en måde, at der igennem hele projektet er overblik over dem og den forudgående historik.

Kravsdokumentet bør som minimum indeholde følgende information for hvert af kravene:

  • Unikt identifikationsnummer
  • Specifik beskrivelse af kravet
  • Status på kravet – er det åbent eller afsluttet
  • Verificeringsmetoden – hvorledes opfyldelse af kravet skal verificeres. Verificering kan fx være granskning, test eller visuel kontrol
  • Verificeringsdokumentation – hvorledes verificeringen dokumenteres. Verificeringsdokumentationen kan fx være indreguleringsrapporter, testrapporter eller afrapportering i Cx loggen.

Kravsdokumentets format kan være et Excel-ark, databasebaseret program, etc. Det er vigtigt, at formatet giver mulighed for at lave en statisk (”låst”) version af de originale krav, således at man kan gå tilbage og kontrollere de oprindelige Cx krav. Se eventuelt afsnittet omkring software løsninger.


Målbare formuleringer

Problematikken ved formuleringen under ”Ikke verificerbart krav” er, at definitionen og opfattelsen af fx ”nemt kan tilgå dem” eller ”have mulighed for at få et overblik”, ikke opfattes ens hos alle.
De ikke verificerbare krav beskrives af de projekterende i projektmaterialet, hvorefter de udførende gennemfører løsningen. Løsningen vil derfor påvirkes af de projekterendes og udførendes opfattelse af, hvad der menes med: ”nemt kan tilgå dem” og ”have mulighed for at få et overblik”.

Klare og koncise krav sikrer derimod et fælles udgangspunkt og enighed om målet. Desuden vil omfanget af ekstraarbejder mv. minimeres, da alle i projektet kender det ønskede resultat.

Eksempel 1 – Commissioning krav

Verificerbart:
Alle måleudtag i kølecentralen skal kunne tilgås uden hjælpemidler og have en maksimal højde over gulv på 1,6 meter.

Ikke verificerbart:
Alle måleudtag i kølecentralen skal være placeret så driftspersonalet nemt kan tilgå dem.

Eksempel 2 – Commissioning krav

Verificerbart:
Driftspersonalet skal via en knap på hvert skærmbillede i bygningsautomationssystemet kunne danne separate grafer over en valgfri måneds el-, vand-, varme- og køleforbrug separeret for hver etage. Forbruget skal vises på Y-aksen og 0,0 punktet skal være 0. Tidsperioden skal vises på X-aksen og 0,0 punktet skal være månedens start.

Ikke verificerbart:
Driftspersonalet skal have mulighed for at få et overblik over bygningens energiforbrug på månedsbasis.