Hvad er Commissioning?


Commissioning

Commissioning er en kvalitetsstyrings proces, der verificerer, dokumenterer og tester, at et byggeri opfylder de specificerede krav.

Commissioning processen opstiller målbare funktionsbaserede krav i starten af et projekt. Disse krav kontrolleres for overholdelse igennem alle projektets faser: projekteringsfaserne, udførelsesfasen og driftsfasen.

Commissioning processen stammer fra skibsindustrien. Et commissioned skib er et skib, der er færdigbygget og klar til at sejle. Før skibet kan få denne titel, så skal det bestå en række test. Udstyret i skibet skal testes grundigt, problemer skal identificerede og løses samt skal det sikres, at besætningen er trænet i drift og vedligehold af skibet. Du kan læse mere om historien om Commissioning her.

Commissioning er ikke én aktivitet, men en proces der skal forløbe under hele projektet. Commissioning skal integreres allerede i projektets programfase og være en del af denne til bygning er færdigbygget og overleveret til bygherren.
For at opnå et endnu bedre resultat, kan konceptet Fortløbende Cx (on-going Cx) benyttes. Her fortsætter Commissioning processen efter at bygningen er overdraget til bygherren. Det sikrer, at drift og vedligeholdelse af bygningen forsat vil ske efter bygherrens krav og ønsker.


Hvorfor benytte Commissioning?

Bygninger bliver mere komplekse og systemer bliver mere interaktive. Øget kompleksitet og interaktivitet øger muligheden for, at små fejl kan have stor indvirkning på effekt og ydeevne.

I den danske byggebranche benyttes ofte kontraktdokumenterne: FRI’s ydelsesbeskrivelse, AB18 og ABT18. Disse stiller ikke konkrete krav til verificering af bygherrens krav på tværs af grænseflader (entrepriser).

Commissioning processen hjælper med at planlægge, strukturere og sikre en kontinuerlig dialog mellem de involverede parter således, at bygherrens krav er verificeret på tværs af grænseflader og overholdt ved aflevering af byggeriet.

Herudover bidrager Commissioning processen positivt til:

 • Bygningen lever op til bygherrens krav og forventninger
 • Færre fejl og mangler ved aflevering
 • Installationer, anlæg og systemer er verificeret og opfylder bygherrens krav
 • Driftspersonalet er trænet og oplært i drift og vedligehold af byggeriet
 • Driftsomkostninger er minimeret
 • Grænsefladerne mellem de forskellige aktører i projektet håndteres
 • Tværfaglig dialog gennem hele projektet
 • Optimeret energiforbrug og driftsscenarie
 • Dokumentation er afleveret og struktureret og kan benyttes i de planlagt D&V-procedurer
 • Løbende monitorering og optimering af bygningens performance
 • En tilfreds bygherre

Standarder og vejledning

Der findes flere standarder og vejledning til udførelse af Commissioning. Den mest anvendte i Danmark er den danske standard DS 3090. Du kan læse mere om standarder og vejledninger her.

DS 3090 sætter et minimumsniveau for kvaliteten og de arbejdsprocesser, der skal udføres i forbindelse med Commissioning processen. Commissioning processen kan og bør tilpasses det enkelte projekts omfang og tekniske kompleksitet. ”Commissioning” er ikke et beskyttet ord i Danmark, så hvis der ikke stilles krav til Commissioning processen, (fx den skal leve op til DS 3090), risikerer bygherren at få pseudo Commissioning, der ikke lever op til bygherrens ønsker om kvalitet.


Behøver du Commissioning?

 • Virker dit byggeri ved aflevering?
 • Har du verificeret og dokumenteret, at bygherrens krav er opfyldt?
 • Er de driftsmæssige aspekter indtænkt i designet?
 • Er udførelsen og verificeringen foretaget med et tværfagligt fokus?

Hvis du kan svare “Ja!” til de 4 spørgsmål, så har du ikke et direkte behov for Commissioning. Men Commissioning vil måske kunne hjælpe dig med at optimere dine eksisterende processer såsom tilsyn, test og dokumentationsflow.


Commissioning processen

Faserne

Commissioning processen følger alle byggeriets faser – helt fra program fasen og ind i driften. Commissioning processen er en kvalitetsorienteret kontrol og dokumentationsproces, der er en del af byggeprojektet. Processen inddrager allerede eksisterende arbejdsprocesser og fokuserer på områder, der normalt ikke er omfattet af danske byggesager.

Commissioning processen udføres i de respektive byggefaser. Faseopdelingen følger i store træk FRI’s fasemodel. Hvis Commissioning bliver implementeret i en senere fase end programfasen, skal de Commissioning aktiviteter, som skulle være udført i de forudgående faser, udføres.

 • Programfasen
 • Projekteringsfasen
 • Udførelsesfasen
 • Driftsfasen
 • On-going Cx

Aktiviteter

I hver af Commissioning faserne skal der udføres forskellige Commissioning aktiviteter. Disse aktiviteter indbefatter både specifikke Commissioning aktiviteter, såvel som inddragelse af eksisterende arbejder i byggesagen.


Dokumenter

Der er 11 normative dokumenter i Commissioning processen, heriblandt Commissioning planen, loggen m.fl. Dokumenterne bruges blandt andet til at orientere de forskellige parter i projektet omkring Commissioning aktiviteter, samt til at holde styr på fremdriften og overholdelsen af Commissioning kravene. Flere af dokumenter benyttes aktivt igennem alle Commissioning faserne.


Involverede

Det er vigtigt, at alle involverede i projektet deltager aktivt i Commissioning processen, da Commissioning er en dialogbaseret proces. Commissioning organisationen består af Commissioning rådgiveren, bygherren eller dennes repræsentant, driftspersonalet, de projekterende, de udførende og eventuelle leverandører. De involverede skal løbende tilkobles i projekts faser.