Bygningsreglementets (BR18) krav om funktionsafprøvning og Cx

Den 1. juli 2017 blev der i Bygningsreglementet (BR15) indført krav om, at der skal foretages funktionsafprøvning af udvalgte installationer inden ibrugtagning af byggeriet. Kravene kan findes på Bygningsreglementets hjemmeside afsnit 11.

De omfattede installationer er:

 • Belysningsanlæg
 • Elevatorer
 • Varme- og køleanlæg
 • Ventilationsanlæg

Kravene til funktionsafprøvning er ikke en Commissioning test! Dog bør alle verificeringsaktiviteter inkluderes i Commissioning processen.


Omfang

Kravene omkring funktionsafprøvning er gældende for både nybyggeri og eksisterende byggeri, hvor der udføres ændringer, der har betydning for bygningsreglementets bestemmelser.

Dokumentationen for resultatet af funktionsafprøvning skal indsendes til kommunen. Det er en forudsætning, at kravene til funktionsafprøvning af opfyldt, før byggeriet må ibrugtages.

Kravene angivet til funktionsafprøvning må ikke anses som en bruttoliste for en fyldestgørende test. Testene skal detaljeres og tilpasses det aktuelle projekts projektspecifikke krav.

Flere af kravene til funktionsafprøvningerne forefindes allerede i gældende standarder, som ofte er aktiveret på projekter.


Test leder

Der stilles i Bygningsreglementet ikke krav til, hvem der kan udføre funktionsafprøvningerne; det anbefales dog, at der anvedes en uvildig tredjepart uden tilknytning til bygherren eller entreprenøren.

Funktionsafprøvning skal indtænkes i Commissioning processen, så det sikres, at den udføres af den rette part og som en del af den rette testprocedure. Hvis SEL værdien for ventilationsanlæg allerede inkluderes i Commissioning testene, kan funktionsafprøvningen overføres til at være en del af entreprenørens kvalitetsikringsplan.


Test: Belysning

Funktionsafprøvningen skal teste og dokumentere, at anlægget overholder kravene til:

 • Belysningsstyrke
 • Dagslysstyring
 • Bevægelsesmeldere
 • Zoneopdeling

Test template:

Bygningsreglementets funktionsafprøvningskrav til belysningsanlæg Billede: CxPlanner test-template

Test: Elevator

Bestemmelserne gælder kun for elevatorer med en mærkelast af elevatorstolen på op til 2.000 kg.

Funktionsafprøvningen skal teste og dokumentere, at anlægget overholder kravene til:

 • Elevatorens energiforbrug

Test template:

Bygningsreglementets funktionsafprøvningskrav til elevatorer Billede: CxPlanner test-template

Test: Varme- og køleanlæg

Funktionsafprøvningen skal teste og dokumentere, at anlægget overholder kravene til:

 • Indregulering af vand- eller luftstrømme
 • Styring

Test template:

Bygningsreglementets funktionsafprøvningskrav til varme- og køleanlæg Billede: CxPlanner test-template

Test: Ventilationsanlæg

Funktionsafprøvningen skal teste og dokumentere, at anlægget overholder kravene til:

 • Lufmængder (nominel luftstrøm)
 • Specifikt elforbrugt til lufttransport (SEL-værdi)
 • Eventuel behovsstyring fungerer efter hensigten

Test template:

Bygningsreglementets funktionsafprøvningskrav til ventilationsanlæg Billede: Cx Manager test-template